มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ โรงเรียนการเรือน และงานอนามัยและสุขาภิบาล กองอาคารและสถานที่ ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารแบบ In-house Training ให้กับบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 รุ่นที่ 8 จำนวน 100 คน ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร