รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการแจ้งที่ประชุมทราบ และ นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(39)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง  สรุปรายได้ร้าน Poll Cafe รายงานงบการเงิน ประจำปี 2562 รายงานประจำปี 2562 การติดตามโครงการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ติดตามการดำเนินการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุม 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562