วันที่ 30 ต.ค.62 เวลา 13.00-16.30 น. อาจารย์ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางอาหารและการบริการ (กิจกรรม Culinary Community Volunteer (CCV)) เป็นการอบรมขนมไทยดั้งเดิม (ทองเอก เกสรลำเจียก) โดยมีกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลนาวงเข้าร่วมโครงการ ณ เทศบาลตำบลนาวง