ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง การอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง  เพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหารให้กับหน่วยงานที่ให้บริการอาหารของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง อันประกอบด้วย ครัวสวนดุสิต ร้านดุสิตตรัง coffee & bakery และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง