คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. รับย้ายบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อัตรา

หลักสูตรการบัญชี มหาวัทยาลัยสวนดุสิต ทัศนศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสมัคร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ (สำหรับเดือน พฤศจิกายน) รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตร 6 ชั่วโมง