คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. รับย้ายบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อัตรา

หลักสูตรการบัญชี มหาวัทยาลัยสวนดุสิต ทัศนศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ส่งแบบสมัคร/เสนอชื่อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2562 โดยยื่นเอกสาร ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 4 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ )