สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาหัวข้อ เคล็ด (ไม่ลับ) จับ CONTENT MARKETING : ปรับวิธีคิด พลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยมีคุณวัชรินทร์ จัตุชัย และ คุณสหทัศน์ โชติวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 301 ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562   

  

คณะครุศาสตร์ มสด. จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 “ครุศาสตร์น้อมวันทา บูชาครู”
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดการแข่งขันกีฬา ภายใต้ชื่อ “สานสัมพันธ์บุคลากร-นักศึกษา”