คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 “ครุศาสตร์น้อมวันทา บูชาครู” โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายหาร มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาเรียนดี และบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญู กตเวทีต่อครู อาจารย์ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

  

มสด. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มสด. จัดสัมมนาเคล็ด (ไม่ลับ) จับ CONTENT MARKETING : ปรับวิธีคิด พลิกวิกฤตเป็นโอกาส