ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะวิทยาการจัดการ กรอบการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.  2562

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารพิจารณากลั่นกรองความดี ความชอบ เพื่อรับรองข้าราขการ ลูกจ้างประจำพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563
คณะครุศาสตร์ มสด. จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 “ครุศาสตร์น้อมวันทา บูชาครู”