เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม2562 หลักสูตรการบัญชีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทินพร แรมวัลย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ คำยัง อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นำนักศึกษาหลักสูตรการบัญชี ทัศนศึกษาดูงานยังพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน “ยกระดับดัชนี CPI ให้ชาติไทยพ้นโกงกิน” และเผยแพร่ความรู้การยกระดับค่า CPI หรือดัชนีภาพลักษณ์ คอร์รัปชัน ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิกที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ในโจทย์ ประกวด IDEA WoW “ธุรกิจสดใส ตอบโจทย์วัย 60 Plus+” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562