เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม2562 หลักสูตรการบัญชีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทินพร แรมวัลย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ คำยัง อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นำนักศึกษาหลักสูตรการบัญชี ทัศนศึกษาดูงานยังพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน “ยกระดับดัชนี CPI ให้ชาติไทยพ้นโกงกิน” และเผยแพร่ความรู้การยกระดับค่า CPI หรือดัชนีภาพลักษณ์ คอร์รัปชัน ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างก่อสร้าง Co-Working Space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนย์ห้วยยอด จังหวัดตรัง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานติดตั้งระบบประปา (เพิ่มเติม) ห้องปฏิบัติการอาหารและอาคารหอประ ชุม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง