ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารพิจารณากลั่นกรองความดี ความชอบ เพื่อรับรองข้าราขการ ลูกจ้างประจำพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการฯ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เรื่องการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของราชการฯ เพื่อเสนอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

  

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์เเละกลยุทธ์เเบบ 10X
มสด. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562