เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์เเละกลยุทธ์เเบบ 10X โดยมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนูษย์ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงานเเละดร.ดนัย เทียนพุฒ นักวิชาการอิสระ เป็นผู้บรรยายให้ควมรู้ ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางอาหารและการบริการ
กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารพิจารณากลั่นกรองความดี ความชอบ เพื่อรับรองข้าราขการ ลูกจ้างประจำพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563