ในวัน พุธ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 11701 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบหมายให้ อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ รองคณคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน เกมการแข่งขันสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ ครั้งที่ 12 “PSYCHOLOGY AND THE GOBLET OF FLRE” ของนักศึกษาจิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ 

  

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดไม่ผิดวินัยจราจร ประจำปี 2562
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางอาหารและการบริการ