นางสาวสุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ดร.ณัฎฐนิช  สิริสัจจานุรักษ์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ดร.ราเชนทร์  บุญลอยสง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.นิศานาถ มั่งศิริ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเมฐินีย์  นุ้ยสุด เจ้าหน้าที่สำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา และนักศึกษา ผู้แทน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โครงการ “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ภายใต้โครงการความร่วมมือ “การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน:จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ สสส. เพื่อสร้างเครือข่ายนักจัดการความสุขมหาวิทยาลัยชั้นนำ และได้แบ่งปันข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ อย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องเมจิก ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

  

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ครั้งที่ 8/2562
กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดไม่ผิดวินัยจราจร ประจำปี 2562