ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8/2562 โดยมีวาระเรื่อง สรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือน พฤศจิกายน 2562  ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย การประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะวิทยาการจัดการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

มสด. ร่วมกับ บริษัท Book Access จำกัด สำนักพิมพ์ Learning A-Z ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักพิมพ์ NE_Build & Grow ประเทศเกาหลี จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Accelerate English Literacy for 21st Century World
ม.สวนดุสิต ร่วมโครงการ “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” กับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 40 แห่ง