มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ระดับอุดมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2562 ปีที่ 1
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มสด.คว้า 2 รางวัล การประกวดกระทง ณ วัดไร่ขิงฯ จ.นครปฐม