บันทึกข้อความแจ้งกำหนดการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ตารางกำจัดสัตว์และแมลงรบกวนเดือนพฤศจิกายน 2562

แบบสำรวจปัญหาสัตว์และแมลงรบกวน

แบบประเมินผลการให้บริการสัตว์และแมลงรบกวน

การดำเนินการเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยผู้สนใจ ขอทุนงบประมาณแผ่นดินปี 2564 (สำหรับเสนอขอผ่านหน่วยงาน PMU) เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ “การพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562