สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัยผู้สนใจ ขอทุนงบประมาณแผ่นดินปี 2564 (สำหรับเสนอขอผ่านหน่วยงาน PMU) เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรูปแบบใหม่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และรับทราบรายละเอียดในการดำเนินการด้วยตนเอง ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

🔊ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสำหรับอาจารย์และนักวิจัยที่ยังไม่เคยส่ง Concept paper งบประมาณแผ่นดิน ปี2564 เท่านั้น https://forms.gle/s1VCdugQUkY5D1yt6 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสาวพีรดา พงษ์ทอง นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง และนางสาวธนาภา งิ้วทอง เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๔

รายชื่อนักศึกษา (รอบที่ 3) ผู้กู้ กยศ./กรอ.ที่ได้จ่ายค่าเทอม 1/2562 ไปก่อนได้รับอนุมัติทุน สามารถติดต่อรับเงินคืนได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1
แจ้งกำหนดการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562-งานอนามัยและสุขาภิบาล (กองอาคารและสถานที่) มสด.