1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาฯ ระยะ 83 (เพิ่มเติม)
  2. ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  3. ใบทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการอบรม
  4. สถานที่พักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
  5. ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรฯ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการ จ้างบำรุงรักษาระบบรักษา ความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Firewall) พร้อมทั้งขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรม เป็นระยะเวลา ๑ ปี
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย งานจ้างตรวจสอบงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓