Colorful acrylic brush stroke vector

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโสต ทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้งอาคารรักตะกนิษฐห้องประชุม ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และอาคารหอประชุมชั้น ๒ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง