Colorful acrylic brush stroke vector

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับ SENIOR FELLOW (SFHEA) ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) คนแรกของมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและลื่อนเป็นวิทยฐานชำนาญการพิศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ธันวาคม 2562 (ระยะที่ 83) : สำหรับผู้ส่งผลงาน ว.17 เท่านั้น