ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร มสด. ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จำหน่ายกล่องของขวัญสำเร็จรูป "สวนดุสิต"