SDU Spirit
ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)