ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร มสด. ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
*กรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ หลักเกณฑ์และวิธีการ (พร้อมใบสมัครแนบท้าย)
*กรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน หลักเกณฑ์และวิธีการ (พร้อมใบสมัครแนบท้าย)
*กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลักเกณฑ์และวิธีการ (พร้อมใบสมัครแนบท้าย)

ขอเชิญบุคลากร มสด. เข้าร่วมสัมมนาสมดุลสุขภาพ ศาสตร์การชะลอวัย วิเคราะห์อาหาร วิเคราะห์โรค
ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์และบุคลากร มสด. ตอบแบบสอบถาม เรื่อง บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในประเทศไทย-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์