ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร มสด. ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
*กรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ หลักเกณฑ์และวิธีการ (พร้อมใบสมัครแนบท้าย)
*กรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน หลักเกณฑ์และวิธีการ (พร้อมใบสมัครแนบท้าย)
*กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลักเกณฑ์และวิธีการ (พร้อมใบสมัครแนบท้าย)

ขอเชิญบุคลากร มสด. เข้าร่วมสัมมนาสมดุลสุขภาพ ศาสตร์การชะลอวัย วิเคราะห์อาหาร วิเคราะห์โรค
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับ SENIOR FELLOW (SFHEA) ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) คนแรกของมหาวิทยาลัย