วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ผศ.กานดา  โต๊ะถม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงศึกษาเยาวชนและกีฬา ประเทศกัมพูชา  โดยมี รศ.ดร.สุวิมล  อุดมพิริยะศักย์ ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลแก่คณะศึกษาดู 

  

คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมเสวนาในงานสัมมนาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 “นวัตวิถี วิถีภูมิปัญญา วิถีคหกรรมศาสตร์ยั่งยืน”
สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(46)/2562