ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ครบเครื่องเรื่องศาสตร์คหกรรม” ในงานสัมมนาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 “นวัตวิถี วิถีภูมิปัญญา วิถีคหกรรมศาสตร์ยั่งยืน” ภายในงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คือ นายปิยะ นันทะเส ได้รับทุนการศึกษา ทุนพระราชทาน “คหวัฒนา” ประจำปี พ.ศ.2562 และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์และนำเสนออาหารว่าง งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร์ กรุงเทพมหานคร 

  

คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มสด. ศึกษาดูงานโครงการศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ พระนคร
ผศ.กานดา โต๊ะถม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศกัมพูชา