ตารางกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. ประจำเดือน ธันวาคม 2562

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
Infographic สรุปย่อกฎหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง วันและเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดทำโดยกองกฎหมาย