ประกาศราคากลาง เรื่อง งานจ้างตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนธันวาคม 2562 ในโจทย์ ประกวด IDEA WoW “ทำ Marketing Content นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน”