รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ประจำการปีศึกษา 2562 โดยมี ดร.สมธีราภ์ พรมศิริ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ห้อง 335 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 2 ธันวาคม 2562  

  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง
นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อ A Proposed Model for Developing Human Capital through Higher Education System to Support the Belt and Road Initiative ให้แก่มหาวิทยาลัยกวางสี