สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 

  

มสด. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร. ธัญบุรี
ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มสด.จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ประจำปีการศึกษา 2562