โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรม หัวข้อ “การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ให้กับคณะครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอารยา สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

มสด. ร่วมลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยกวางสี เพื่อร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างและแบ่งปันข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในภูมิภาคจีน - อาเซียน
มสด. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร. ธัญบุรี