โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสร้างสื่อการสอน VR ด้วย Photoshop CC และ Poly Tours ฟรี!!! วันที่ 24 ธันวาคม 2562