ม. สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รับการรับรองสำนักงานสีเขียวระดับดี เป็นหน่วยงานแรกของจังหวัดตรัง
นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ASEAN-ROK Korean Food Contest