บริจาคโลหิต
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับบริจาคโลหิต ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562