ใบสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2

สวัสดีปีใหม่ 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๒ ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง