ดูรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง / รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง / รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง กรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ