อาจารย์ ดร.ปุณยวีร์  จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ คณะครุศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีวาระที่ประชุม อาทิ แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหลักสูตรฯ แนวทางการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์  การจัดทำ e-portfolio ของนักศึกษารหัส 60-62 และการนำผลงานของนักศึกษาในรายวิชาเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักสูตรฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 434 ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)