โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงเรียนนานาชาติ The British International School of Northern Thailand (BISN) เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการ และเพิ่มความเป็นสากลในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับนักศึกษาต่างชาติ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โดย หลักสูตรที่เปิดรับ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือกับ ดร.พงศ์ศิริ คำขันแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนานาชาติ The British International School of Northern Thailand (BISN) และ ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 ธันวาคม 2562