ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่องกลั่นกรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 ธันวาคม 2562

– คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563