หน่วยงานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสนดุสิต เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 ธันวาคม 2562