วันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒ ผศ.กานดา  โต๊ะถม  หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นำนักเรียน  ครูบุคลากรและผู้ ปกครองในศูนย์การศึกษาพิเศษ  ทำบุญเลี้ยงพระเพล  เนื่องในวันปีใหม่  ๒๕๖๓ ณ ห้องเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ  และนักเรียน  ครู ผู้ปกครองรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน