ขอเปลี่ยนอักษาย่อชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ มสด. ประกาศการจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2563
ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล "TG RUN Smooth as silk 2020"-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม