ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด

เรื่อง การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ดาวน์โหลด http://sahakorn.dusit.ac.th/2016/?p=1972

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง"
ขอเปลี่ยนอักษาย่อชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม