ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งราวระเบียงสแตนเลส ห้องห้องละออพลัส ชั้น ๕ อาคารอารยา สุขวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานตรวจเช็คและซ่อม Air Coolerd Chiller ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง