ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวบัณฑิตและการสั่ง (ตัด/เช่า) ชุดครุย (ช่วงที่ 2 : 17-23 มกราคม 2563)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Dare to Dream กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)