สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดอบรม Outcome Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้การอบรม Outcome Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของ มสด. เข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 มกราคม 2563

  

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ / จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(3) / 2562
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019 และ รองอันดับ 2 Missintercontinental , Asia Oceania 2019 ประเทศอียิปต์ เข้ามอบกระเช้าแด่ผู้บริหาร