นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานเปิดตัว “แผนงานยุวชนสร้างชาติ”จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน งานดังกล่าวจัดขึ้น  มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ พัฒนานิสิตนักศึกษาและบัณฑิตใหม่ให้ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา วุฒิภาวะทางอารมณ์ มีจิตสาธารณะ และลดภาวะการว่างงานของบัณฑิตใหม่ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจและการค้าโลก ด้วยการบ่มเพาะอาชีพใหม่แห่งอนาคตที่สามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบการเริ่มต้น (Stsrt-up Entrepreneur) ผู้ประกอบการสร้างสรรค์(Creative Entrepreneur) และผู้ประกอบการเพื่อสังคม(Social Entrepreneur) ณ ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 13 มกราคม 2563

  

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563
กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ / จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(3) / 2562