กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นเพื่อมอบหมายภาระงานในการดำเนินการ โดยมีนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  สุพรรณบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสี ละอออุทิศเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 และจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มสด. เข้าร่วมงานเปิดตัว “แผนงานยุวชนสร้างชาติ”