รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย            นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมงานวันครูจัดขึ้นทั้ง ส่วนกลาง ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และส่วนภูมิภาค ณ สถานที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด โดยส่วนกลางจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีการงานวันครู ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผ่านทาง http://sdib.dusit.ac.th ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และ Facebook แฟนเพจ “คุรุสภา” ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  วันที่  13 มกราคม 2563 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.สวนดุสิต ประชุมการจัดตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  สุพรรณบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสี ละอออุทิศเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 และจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563