พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับมอบของขวัญจาก รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ทูลเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองพัฒนานักศึกษา ยังได้ร่วมออกบูธแจกไอศกรีมแก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน ณ พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี (904) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 

  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดอบรม Outcome Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วันที่ 2
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.สวนดุสิต ประชุมการจัดตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562