รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ / จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(3) / 2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ / เลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน / เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เรื่องกระดานนับคะแนนกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ / นโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย / กระดานนับคะแนนกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 มกราคม 2563

  

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มสด. เข้าร่วมงานเปิดตัว “แผนงานยุวชนสร้างชาติ”
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดอบรม Outcome Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง