สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดอบรม Outcome Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้การอบรม Outcome Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของ มสด. เข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 มกราคม 2563

  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจการบิน มสด. ต้อนรับ โรงเรียนอนันตา ซึ่งมาเยี่ยมชนห้อง Mock-up Room
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมออกบูธงานวันเด็กแห่งชาติ พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี (904) ประจำปี 2563