นายนิพนธ์ ระวียัน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวต้อนรับ โรงเรียนอนันตา ซึ่งได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และคุณครู มาเยี่ยมชมส่วนประกอบภายในและภายนอกของเครื่องบิน ประสบการณ์จำลองในห้องโดยสาร และการเดินทางโดยอากาศยานอย่างไรให้ปลอดภัย ตามคำแนะนำของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยได้รับเกียรติจาก อ.นัษฐ์ กาญจนัษฐิติ และ อ.พรพิมล อดทน มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในครั้งนี้ ณ Mock-up Room อาคาร 32  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 มกราคม 2563

  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มสด. ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "Designing Our Future : Commitment Confirmed"
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดอบรม Outcome Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วันที่ 2